Test

 

Návrhová hodnota odolnosti (hlavní veličina) se stanoví jako dolní kvantil odpovídající přibližně pravděpodobnosti:
0,001.
0,11.
0,004.
Charakteristická hodnota proměnného zatížení je obvykle v Eurokódech definována jako:
5% dolní kvantil rozdělení.
2% horní kvantil rozdělení pro vhodně zvolené referenční období.
5% horní kvantil rozdělení extrémů odpovídajícím návrhové životnosti.
Lognormální rozdělení se používá pro:
Pevnost betonu v tlaku.
Zatížení sněhem.
Stanovení charakteristické hodnoty meze kluzu konstrukční oceli.
Při prověření extrémních hodnot (odlehlých pozorování) náhodného výběru se používá např.:
Grubbsův test.
Kolmogorovův test.
Chi-kvadrát test.
Charakteristiky rozptýlení náhodného výběru jsou:
Výběrová šikmost a špičatost.
Výběrový průměr, modus a medián.
Výběrový rozptyl a směrodatná odchylka.
Doporučená návrhová životnost mostů, tunelů a památníků v ČR je:
50 let.
80 let.
100 let.
Doporučená hodnota užitného zatížení v kancelářských prostorech v ČR je:
1,5 kN/m2.
2,5 kN/m2.
3,5 kN/m2.
Nejmenší charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi v ČR je:
0,5 kN/m2.
1,0 kN/m2.
0,7 kN/m2.
Variační koeficient padesátiletých maxim zatížení sněhem na zemi je porovnání s variačním koeficientem ročních maxim:
Větší.
Menší.
Roven.
Charakteristická hodnota vlastní tíhy obvykle odpovídá dolnímu kvantilu s pravděpodobností:
0,05.
0,5.
0,95.