Test

 

Jak je definována charakteristická hodnota pevnosti materiálů:
Dolní 5% kvantil.
Horní 5% kvantil.
Dolní 0,5% kvantil.
Navrhování nových konstrukcí a hodnocení existujících se významně NELIŠÍ v:
Ekonomických aspektech.
Metodách ověřování.
Sociálních hlediscích.
Jaká je běžná vlhkost proschlého řeziva:
80 - 120 %.
Okolo 20 %.
Okolo 50 %.
Charakteristická hodnota proměnného zatížení je obvykle v Eurokódech definována jako:
5% dolní kvantil rozdělení.
2% horní kvantil rozdělení pro vhodně zvolené referenční období.
5% horní kvantil rozdělení extrémů odpovídajícím návrhové životnosti.
Charakteristická hodnota proměnného zatížení je obvykle v Eurokódech definována jako:
5% dolní kvantil rozdělení.
2% horní kvantil rozdělení pro vhodně zvolené referenční období.
5% horní kvantil rozdělení extrémů odpovídajícím návrhové životnosti.
Gumbelovo rozdělení maximálních hodnot se používá pro:
Pevnost betonu v tahu.
Zatížení sněhem.
Stanovení charakteristické hodnoty meze kluzu konstrukční oceli.
Hustota pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny je:
Integrál z distribuční funkce.
Minimum z distribuční funkce na zadaném intervalu.
Derivace distribuční funkce.
Variační koeficient ročních maxim zatížení sněhem na zemi lze pro většinu lokalit v ČR odhadnout hodnotou:
0,7.
1,0.
1,3.
Charakteristická hodnota vlastní tíhy obvykle odpovídá dolnímu kvantilu s pravděpodobností:
0,05.
0,5.
0,95.
Při stanovení odhadu kvantilu náhodné veličiny z materiálových zkoušek pokryvnou metodou se u běžných staveb obvykle uvažuje konfidence:
0,05.
0,9 nebo 0,95.
0,75.