Test

 

Jakou metodu doporučuje Eurokódu 1990 pro stanovení kvantilu:
Pokryvnou metodu.
Bayesovské postupy s ?vágním? apriorním rozdělením.
Odhad z distribuční funkce.
Navrhování nových konstrukcí a hodnocení existujících se významně NELIŠÍ v:
Ekonomických aspektech.
Metodách ověřování.
Sociálních hlediscích.
Jaká je běžná vlhkost proschlého řeziva:
80 - 120 %.
Okolo 20 %.
Okolo 50 %.
Co znamená "nepřímé zesilování":
Zesilování při kterém zesilující a zesilované části konstrukce vytvářejí jeden nosný prvek.
Zesilování pomocí zvětšení průřezu.
Zesilování, při kterém jsou zesilující a zesilované části konstrukce tvořeny samostatnými nosnými prvky.
Charakteristická hodnota proměnného zatížení je obvykle v Eurokódech definována jako:
5% dolní kvantil rozdělení.
2% horní kvantil rozdělení pro vhodně zvolené referenční období.
5% horní kvantil rozdělení extrémů odpovídajícím návrhové životnosti.
Gumbelovo rozdělení maximálních hodnot se používá pro:
Pevnost betonu v tahu.
Zatížení sněhem.
Stanovení charakteristické hodnoty meze kluzu konstrukční oceli.
Při prověření extrémních hodnot (odlehlých pozorování) náhodného výběru se používá např.:
Grubbsův test.
Kolmogorovův test.
Chi-kvadrát test.
Charakteristiky rozptýlení náhodného výběru jsou:
Výběrová šikmost a špičatost.
Výběrový průměr, modus a medián.
Výběrový rozptyl a směrodatná odchylka.
Charakteristiky rozptýlení náhodného výběru jsou:
Výběrová šikmost a špičatost.
Výběrový průměr, modus a medián.
Výběrový rozptyl a směrodatná odchylka.
Variační koeficient ročních maxim zatížení sněhem na zemi lze pro většinu lokalit v ČR odhadnout hodnotou:
0,7.
1,0.
1,3.