Test

 

Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk závisí na pevnosti zdicích prvků a malty a na součiniteli K, kde K je:
Exponent závislý na druhu malty, 0,25 pro obyčejnou maltu, 0 pro lehkou maltu a maltu pro tenké spáry.
Konstanta závislá na druhu zdiva a skupině zdicích prvků, zařazení zdicích prvků do skupin závisí na geometrických charakteristikách těchto prvků.
Exponent závislý na tloušťce ložných spár a druhu malty, 0,65 pro nevyztužené zdivo s obyčejnou nebo lehkou maltou, 0,85 pro nevyztužené zdivo s maltou pro tenké spáry.
Co znamená výraz modernizace (rekonstrukce, přestavba):
Plán obsahující zamýšlený způsob (nebo způsoby) využití konstrukce a popisující podmínky provozu konstrukce včetně požadavků na údržbu a odpovídajících funkčních požadavků.
Úpravy existující konstrukce za účelem zlepšení její funkční způsobilosti.
Zkouška konstrukce nebo její části zatěžováním, která umožní zhodnotit její chování nebo vlastnosti, popř. zjistit její únosnost.
Doporučený součinitel citlivosti alfa pro HLAVNÍ veličiny odolnosti podle ČSN EN 1990 je:
0,80.
0,32.
-0,70.
Charakteristická hodnota proměnného zatížení je obvykle v Eurokódech definována jako:
5% dolní kvantil rozdělení.
2% horní kvantil rozdělení pro vhodně zvolené referenční období.
5% horní kvantil rozdělení extrémů odpovídajícím návrhové životnosti.
Charakteristiky rozptýlení náhodného výběru jsou:
Výběrová šikmost a špičatost.
Výběrový průměr, modus a medián.
Výběrový rozptyl a směrodatná odchylka.
Vyberte správný výrok:
Charakteristická hodnota objemové tíhy je většinou definována jako průměrná hodnota, je-li však variační koeficient větší než 0,05, měla by se použít horní a dolní charakteristická hodnota.
Charakteristická hodnota objemové tíhy je definována jako průměrná hodnota.
Charakteristická hodnota objemové tíhy je většinou definována jako průměrná hodnota, je-li však variační koeficient větší než 0,2, měla by se použít horní a dolní charakteristická hodnota.
Doporučená návrhová životnost mostů, tunelů a památníků v ČR je:
50 let.
80 let.
100 let.
Při stanovení odhadu kvantilu náhodné veličiny z materiálových zkoušek pokryvnou metodou se u významných staveb obvykle uvažuje konfidence:
0,9 nebo 0,95.
0,75.
0,05.
Charakteristická hodnota vlastní tíhy obvykle odpovídá dolnímu kvantilu s pravděpodobností:
0,05.
0,5.
0,95.
Šikmost normálního rozdělení náhodné veličiny je:
Nulová.
Vždy kladná.
Vždy záporná.