Softwarové pomůcky ke stažení

Pomůcky ke 4. semináři
form.xls – výpočetní pomůcka je určená k ověření spolehlivosti metodou FORM, která je podrobně popsána v příručce.
ohyb.xls – pomůcka je určena k výpočtu průhybu železobetonového nosníku s uvážením vlivu rozvoje trhlin.
presnost.xls – výpočetní pomůcka je zaměřená na stanovení přesnosti měření.


Pomůcky k 3. semináři
model_odolnosti.xls – výpočetní pomůcka je aplikací postupů popsaných v kapitole Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D sborníku k 3. semináři s využitím MS Excel. Stanoví se model odolnosti podle článků D7.2 a D7.3 ČSN EN 1990.
model_odolnosti_prvek.xls – pomůcka úzce navazuje na postup popsaný v článcích D8.2 a D8.3 v příloze D ČSN EN 1990.


Pomůcky k 2. semináři
statistika.xls – výpočetní pomůcka umožní stanovení zatížení sněhem na střeše podle ČSN EN 1991-1-3.


Pomůcky k 1. semináři
charakteristicka_hodnota.xls – výpočetní pomůcka je aplikací teoretických postupů popsaných v kapitole Základy statistických metod ve sborníku k 1. semináři s využitím MS Excel
kvantil.xls – numerický příklad naznačuje postupy stanovení p-procentního kvantilu xp veličiny X pro základní teoretické modely používané při hodnocení spolehlivosti existujících stavebních konstrukcí – normální rozdělení, lognormální rozdělení s počátkem v nule, tříparametrické lognormální rozdělení a Gumbelovo rozdělení (podrobnosti v kapitole Základy statistických metod sborníku k 1. semináři)


Pomůcky pro výuku
ČVUT v Praze, Fakulta architektury – Nosné konstrukce 1
nk1_pilir.xls – v příkladu se ověřuje odolnost v tlaku nesymetricky zatíženého, nevyztuženého zděného pilíře s uvážením zadané excentricity e osové síly; hodnocení spolehlivosti je provedeno v souladu s nově zavedeným evropským předpisem EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí
ČVUT v Praze, Fakulta architektury – Nosné konstrukce 2
nk2_ohyb.xls – pomůcka naznačuje vliv stupně vyztužení na únosnost železobetonového nosníku; výpočet je založený na zásadách zaváděných evropských norem EN Eurokódů
ČVUT v Praze, Fakulta stavební – Spolehlivost stavebních konstrukcí
ssk_charakter.xls – softwarová pomůcka slouží pro stanovení charakteristické pevnosti na základě zkoušek při hodnocení existujících konstrukcí
CTU in Prague, Faculty of Architecture – Load bearing Structures
masonry_wall.xls – the Excel sheet is aimed at verification of a masonry wall exposed to eccentric compressive force, considering the principles of EN 1996-1-1 Design of masonry structures.

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing