Odkazy - organizace související s projektem

Projekt byl podporován v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu 4.2.01 “Podpora spolupráce vědeckých a výzkumných pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací”. Finanční podpora je poskytována ze zdrojů Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu.
Poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Administrátorem výzvy 4.2.01 byl Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Zaměření a cíle projektu byly konzultovány na Útvaru rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy. V době podávání žádosti projekt podpořily následující organizace:

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing