1. seminář - Zásady hodnocení existujících konstrukcí

Část semináře byla věnována základům ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí metodou dílčích součinitelů a principům diferenciace spolehlivosti. Byly vysvětleny charakteristiky různých stavebních materiálů a naznačeny základy statistických metod používaných při vyhodnocení zkoušek. Závěrečná část věnovaná praktické aplikaci – rekonstrukci historické budovy – se týkala přípravy projektu a předběžného průzkumu budovy, podrobného stavebně-technického průzkumu konstrukce, hodnocení stavu konstrukce budovy, návrhu rekonstrukce a shrnutí zkušeností z realizace stavby.
Na semináři přednášeli členové Kloknerova ústavu ČVUT, Satry, Diagnostiky staveb Dostál a Potužák a prof. D. Diamantidis z university v Regensburgu. Garantem semináře byl prof. M. Holický z Kloknerova ústavu ČVUT.
Účastníci semináře obdrželi sborník s texty k přednášené problematice a osvědčení o absolvování. Seminář byl určen odborníkům specializovaným v oborech pozemní stavby, statika, zkoušení a diagnostika staveb i dalším zájemcům, např. studentům, zaměstnancům stavebních úřadů apod.
Seminář byl zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT (program celoživotního vzdělávání) a byl ohodnocen 1 bodem.

Pozvánka na 1. seminář – seminar1.pdf

Pozvánka na seminář

Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT

Konstrukce Media Publishing